PROFIL DIVIZE

Při stavbách vodohospodářského charakteru se setkáváme s vodou stojatou, tekoucí nebo vázanou v půdě. Přicházíme do kontaktu s vodou, která může pomáhat, ale i ničit. Při naší činnosti navazujeme na naše dávné předchůdce, ať už pracujeme na obnově jejich díla nebo se snažíme napravit důsledky nevhodných úprav a přístupu ke krajině v minulosti. Zároveň vytváříme prvky nové a snažíme se svým dílem přispět ke správnému přístupu k šetrnému hospodaření s vodou v nevýhodných podmínkách naší republiky, odkud všechna voda odtéká. Důležitost a zároveň možná rizika plynoucí z hospodaření a nakládání s vodou nás zavazují k zodpovědnému přístupu, kterým chceme přinést užitek a ochranu lidem, krásu a rozmanitost krajině.

Provádíme :Vodohospodářské stavby

  • revitalizaci vodních toků
  • výstavbu a rekonstrukci suchých ochranných hrází (poldrů)
  • výstavbu a rekonstrukci malých vodních nádrží
  • odbahnění rybníků, rekonstrukci výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
  • protipovodňová opatření v krajině
  • kompletní řešení vodního režimu půdy
  • prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur
  • sanaci sesuvů půdy
  • pozemkové úpravy v obcích - společná zařízení
AKTUALITY

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Společnost AQUASYS spol. s r.o. zahájila v listopadu 2017 realizaci stavby "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák".

Blízkovský potok

Dne 30.6.2017 proběhlo předání díla „Blízkovský potok ř.km 1,610 – 2,505 – oprava dlažeb“
» Více