render('mapa.phtml')*/?>

Oprava a rekonstrukce objektů rybníka Velké Dářko

Oprava a rekonstrukce objektů rybníka Velké Dářko
Realizace: 08.2011 - 05.2012
Investor: KINSKÝ Žďár, a.s.
Finanční objem: 23 799 484,-

Stavba "Oprava a rekonstrukce objektů rybníka Velké Dářko" byla zahájena v srpnu roku 2011. Dokončena a předána byla 15.5. 2012. 
Na stavbě bylo provedeno:

 

  • Z koruny a návodního svahu odstraněny v celé délce vzrostlé stromy
  • Na upravenou, zhutněnou a převzatou spáru hráze bylo provedeno dosypání hráze do navrženého profilu a sklonu
  • Návodní líc byl upraven do sklonu 1:3 Do úrovně kóty 616,80 m n.m. byl návodní líc zpevněn firltrační vrstvou z drceného kamene 0/63 tl. 30cm a lomovým kamenem vel. 250mm tl. 70 cm
  • V místech, kde byla komunikace užší, byla rozšířena na požadované 4m
  • Celý původní objekt porušené spodní výpusti a potrubí byl odstraněn
  • Byla vybudována nová spodní výpust - otevřená hrazená kanálovým šoupátkem DN600mm. Na spodní výpust je napojené odpadní železobetonové potrubí o profilu DN 800mm
  • Před spodní výpusti je vybudované loviště zpevněné dlažbou do betonu. Po pravé straně loviště je kádiště 10/15 m z betonových panelů
  • byl vubudován nový sdružený objekt, který se skládá z oboustranného kaškového bezpečnostního přelivu a dvou spodních výpustí umístěných před kašnovýcm přelivem

 

AKTUALITY

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Dokončili jsme stavební práce na realizaci zakázky "Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Černý

Obnova rybníku Kukle

V podzimních měsících probíhají intenzivní práce na odbahnění rybníka Kukle tak aby odbahnění tohoto významného polenského rybníka proběhlo do konce měsíce října.

Sirákovický rybník

Probíhají dokončovací práce na obnov a odbahnění Sirákovického rybníka.

Město Mnichovice

V listopadu jsme uzavřeli s městem Mnichovice smlouvu a převzali staveniště.

Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery

V listopadu byla zkolaudována stavba Dostavba stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery.

Rybník Kukle – Obnova

V měsíci říjnu naše společnost zahájila práce na akci  „Rybník Kukle – Obnova“

Rekonstrukce hráze a objektů rybníka Pstružák

Dokončili jsme opravu hráze a výstavbu nového výpustného zařízení rybníka Pstružák.

Obec Heřmanov

V měsíci srpnu jsme zahájili výstavbu Kanalizace a ČOV v obci Heřmanov na Vysočině.

Suchý potok Suchohrdly

V měsíci červenci jsme realizovali zakázku "Suchý potok Suchohrdly - oprava Koryta"

Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice

Naše společnost dokončuje realizaci zakázky "Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníka - Bělčice". 

Obnova rybníka Nový u Jistebnice

Naše společnost zahájila realizaci zakázky "Obnova rybníka Nový u Jistebnice".

Odkanalizování obce a čistírna odpadních vod Brzkov

Naše společnosti realizuje od září 2017 stavební zakázku "Obec Brzkov - odkanalizování obce a čistírna odpadních vod".

» Více