PROFIL DÍVIZIE

Pri stavbách vodohospodárskeho charakteru sa stretávame s vodou stojatou, tečúca alebo viazanú v pôde. Prichádzame do kontaktu s vodou, ktorá môže pomáhať, ale aj ničiť. Pri našej činnosti nadväzujeme na naše dávne predchodcu, či pracujeme na obnove ich diela alebo sa snažíme napraviť dôsledky nevhodných úprav a prístupe ku krajine v minulosti. Zároveň vytvárame prvky novej a snažíme sa svojím dielom prispieť k správnemu prístupu k šetrnému hospodárenia s vodou v nevýhodných podmienkach našej republiky, odkiaľ všetka voda odteká. Dôležitosť a zároveň možné riziká vyplývajúce z hospodárenia a nakladania s vodou nás zaväzujú k zodpovednému prístupu, ktorým chceme priniesť úžitok a ochranu ľuďom, krásu a rozmanitosť krajine.

Vykonávame :Vodohospodářské stavby

  • revitalizáciu vodných tokov
  • výstavbu a rekonštrukciu suchých ochranných hrádzí (poldrov)
  • výstavbu a rekonštrukciu malých vodných nádrží
  • odbahnění rybníkov, rekonštrukciu výpustných zariadení a bezpečnostných prelivov
  • protipovodňové opatrenia v krajine
  • kompletné riešenie vodného režimu pôdy
  • prvky protierózne ochrany poľnohospodárskych pozemkov a lesných kultúr
  • sanáciu zosuvov pôdy
  • pozemkové úpravy v obciach - spoločné zariadenia
AKTUALITY